image image
 
 
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA družbe U-Tender d.o.o.
 
1 Preambula  

1.1 Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega portala, (v nadaljevanju: »Spletni portal«), ki ga upravlja družba U-Tender d.o.o. (v nadaljevanju: »Ponudnik«), pravice in obveznosti Uporabnika oziroma Naročnika storitev ter urejajo poslovni odnos med Ponudnikom in Uporabnikom pri sklepanju pogodbe na  daljavo (vnadaljevanju: »Splošni pogoji poslovanja«).

1.2 Uporabnika oziroma Naročnika zavezujejo Splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje Naročilnice. Uporabnik je ob oddaji Naročilnice vsakič posebej opozorjen na Splošne pogoje poslovanja in z oddajo Naročilnice potrdi svojo seznanjenost in strinjanje z njimi.

1.3 Splošni pogoji poslovanja so dostopni na Spletnem portalu. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev poslovanja. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na Spletnem portalu.

2 Opredelitev pojmov

Cenik je v času naročila aktualna cena posamezne Ponudnikove storitve oziroma cena, določena individualno med Uporabnikom oziroma Naročnikom in Ponudnikom. Vsakokrat veljavni Cenik za pakete storitev Iskalnik in Dnevno obveščanje je objavljen na Spletnem portalu in je sestavni del posameznega Naročniškega razmerja, medtem ko ceno za storitev Priprava ponudbene dokumentacije Ponudnik določi vsakokrat individualno.

Dnevno obveščanje je storitev obveščanja Naročnika storitev o aktualnih javnih razpisih s področja javnega naročanja glede na izbrani paket. Paket določa geografsko področje javnih razpisov, dejavnost in število elektronskih naslovov za obveščanje.

Iskalnik je storitev iskanja aktualnih razpisov po bazi javnih razpisov s področja javnega naročanja glede na izbrani paket, datum objave posameznega javnega razpisa, javnega naročnika, naziva razpisa, roka za oddajo, geografskega področja javnih razpisov ter morebitnih drugih parametrov po izbiri Ponudnika.

Naročnik storitev je Uporabnik, ki sklene Naročniško razmerje s Ponudnikom.

Naročilnica je spletni obrazec, ki ga izpolni Uporabnik za naročilo storitev Iskalnik in Dnevno obveščanje oziroma oddajo povpraševanja za storitev Priprava ponudbene dokumentacije. Enak obrazec izpolni tudi Uporabnik za aktivacijo Testnega obdobja.

Naročniško razmerje je sklenjena pogodba med Naročnikom storitev in Ponudnikom za naročilo storitve skladno s temi Splošnimi pogoji poslovanja oziroma individualnim dogovorom med Naročnikom storitev in Ponudnikom.

Priprava ponudbene dokumentacije je storitev priprave ponudbene dokumentacije za posamezno javno naročilo glede na individualne potrebe Naročnika storitev in zahtevnost specifičnega javnega naročila.

Ponudnik je družba U-Tender d.o.o., Celovška cesta 136, 1000 Ljubljana, matična številka: 8458260000.

Portali javnih razpisov so različni slovenski in tuji spletni portali, na podlagi katerih Ponudnik v okviru storitev Dnevno obveščanje in Iskalnik Naročniku storitev zagotavlja iskanje oziroma obveščanje glede aktualnih javnih razpisov za oddajo javnih naročil različnih dejavnosti.

Potrošnik je Uporabnik oziroma Naročnik storitev, ki je fizična oseba.

Uporabnik je vsak obiskovalec Spletnega portala, pravna ali fizična oseba, ne glede na to, ali je že Naročnik storitev Ponudnika.

Testno obdobje je obdobje, v katerem je Uporabniku omogočen brezplačni preizkus storitev Dnevnega obveščanja in Iskalnika.

3 Dostopnost informacij

3.1 Ponudnik se zavezuje, da bo Uporabniku oziroma Naročniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • osnovne podatke o Ponudniku (firmo, poslovni naslov, matično in davčno številko),
 • kontaktne podatke, ki Uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti Ponudnikovih storitev,
 • podrobnejši opis storitev Ponudnika,
 • cene, ki so jasno in nedvoumno določene, in iz katerih je razvidno, ali že vsebujejo davke,
 • način plačila in pogoje,
 • morebitno časovno veljavnost ali omejenost določene akcijske ponudbe,
 • rok, v katerem Naročnik storitev lahko odstopi od pogodbe, in o pogojih za odstop;
 • v primeru potrošniških sporov, pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z Uporabniki.

4 Storitve

4.1 Ponudnik na Spletnem portalu nudi storitve Dnevno obveščanje, Iskalnik, Priprava ponudbene dokumentacije in druge storitve, katerih vsebina je razvidna na Spletnem portalu.

4.2 Naročnik storitev lahko naenkrat sklene Naročniško razmerje za eno ali več storitev Ponudnika.

4.3 Storitvi Dnevno obveščanje in Iskalnik je mogoče naročiti v obliki več različnih paketov, katerih aktualna vsebina in obseg sta razvidna iz ponudbe in podrobnejšega opisa na Spletnem portalu.

4.4 Ponudnik storitvi Dnevno obveščanje in Iskalnik zagotavlja na podlagi informacij in objav, ki so objavljene na Portalih javnih razpisov. Ponudnik ne odgovarja za izpad obvestil oziroma informacij, ki so posledica tehničnih težav ali nedelovanja kateregakoli izmed Portalov javnih razpisov, kot tudi ne v primeru kakršnekoli višje sile, zaradi katere Ponudnik do Portalov javnih razpisov v določenem časovnem obdobju ne more dostopati. Storitvi Dnevno obveščanje in Iskalnik sta informativne narave, zato Ponudnik ne jamči in ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti za popolnost in točnost informacij, ki jih Uporabniku nudi v okviru zagotavljanja storitev.

4.5 Ob sklenitvi Naročniškega razmerja za storitev Dnevno obveščanje se Naročnik storitev zavezuje Ponudniku podati natančne in vse zahtevane informacije o dejavnostih, v zvezi s katerimi želi prejemati obvestila. Ponudnik ne odgovarja za morebitni izostanek obveščanja o določenem javnem razpisu za dejavnost, ki bi bila za Naročnika storitev sicer lahko relevantna, a je Naročnik storitev Ponudniku ni sporočil ali dovolj konkretizirano opisal.

4.6 Vsebina in obseg storitve Priprava ponudbene dokumentacije se določi vsakokrat individualno, in sicer glede na zahtevnost posameznega javnega razpisa, želje in zahteve Naročnika storitev, obseg priprave ponudbene dokumentacije ter morebitne ostale specifike.

5 Cene

5.1 Aktualni Cenik za storitve Dnevno obveščanje in Iskalnik je vsakokrat objavljen na Spletnem portalu.

5.2 Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

5.3 Vse cene so brez DDV.

5.4 V primeru promocijskih akcij je lahko cena za posamezno storitev izjemoma nižja od tiste na Ceniku, na kar bodo Uporabniki izrecno opozorjeni na vhodni strani Spletnega portala oziroma v zavihku »Paketi«.

5.5 Cena storitve Priprava ponudbene dokumentacije je določena vsakokrat individualno glede na zahtevnost posameznega javnega razpisa, želje in zahteve Naročnika storitev, obseg priprave ponudbene dokumentacije ter morebitne ostale specifike. Cena storitve Priprava ponudbene dokumentacije je določena v ponudbi, ki jo prejme Uporabnik, ki je na Spletnem portalu oddal povpraševanje.

6 Podatki za naročilo storitev in Testnega obdobja

6.1 Za naročilo storitev oziroma Testnega obdobja Uporabnik izpolni Naročilnico skladno s točko 7.2. teh Splošnih pogojev poslovanja. Ob oddaji Naročilnice na Spletnem portalu pridobi Uporabnik uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki si ga ustvari sam. Če želi Uporabnik kadarkoli spremeniti svoj naslov elektronske pošte ali geslo, to lahko stori v svojem uporabniškem profilu. Potrošniki, mlajši od 18 let, ne morejo oddati Naročilnice.

6.2 Za zaključek naročila Uporabnik označi potrditveno polje, s čimer Ponudniku kot upravljavcu podatkov in njegovemu pogodbenemu obdelovalcu podatkov dovoljuje uporabo osebnih podatkov za namene opravljanja storitve Spletnega portala in neposredno trženje (primeroma, a ne izključno: prejemanje promocijskega gradiva in obvestil na naslov elektronske pošte in/ali sporočil po SMS/MMS na svoj mobilni telefon), ter v primeru, da gre za Potrošnika, potrdi, da je oseba, starejša od 18 let in ima popolno poslovno sposobnost. Uporabnik s klikom potrdi tudi, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

6.3 Po opravljenem naročilu storitve oziroma Testnega obdobja Uporabnik do svojega uporabniškega profila na Spletnem portalu dostopa z vnosom svojega elektronskega naslova ter izbranega gesla.

6.4 V primeru, da želi Naročnik storitev oziroma Testnega obdobja kadarkoli kasneje spremeniti katerekoli svoje podatke, ki so vezani na Spletni portal, spremembe opravi v svojem uporabniškem profilu Spletnega portala.

7 Naročilo storitev in postopek

7.1 Uporabnik mora za dostop do plačljivih storitev Spletnega portala skleniti Naročniško razmerje s Ponudnikom, razen v primeru naročila Testnega obdobja, v katerem Uporabnik storitev Dnevno obveščanje ali Iskalnik brezplačno uporablja za obdobje 10 (deset) dni. Podrobnejši opis pogojev poslovanja v Testnem obdobju je vsebovan v točki 8. teh Splošnih pogojev poslovanja.

7.2 Za naročilo posamezne storitve Uporabnik izpolni Naročilnico, v kateri izpolni in označi vsa zahtevana polja, vključno z vrsto storitve in izbranim paketom ter potrditvijo strinjanja s temi Splošnimi pogoji poslovanja, nato pa klikne na gumb »Oddaj naročilo«. Naročilnica za storitvi Dnevno obveščanje in Iskalnik je za Uporabnika zavezujoča in nepreklicna, Naročilnica za storitev Priprava ponudbene dokumentacije pa je obravnavana kot povpraševanje in za Uporabnika ni zavezujoča.

7.3 Uporabnik lahko svoje naročilo odda 24 ur na dan in vse dni v tednu, ne glede na praznike ali druge dela proste dneve.

7.4 Po izpolnitvi Naročilnice Uporabnik prejme elektronsko sporočilo, v katerem Ponudnik potrdi prejem naročila.

7.5 Po prejemu naročila Ponudnik najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni Uporabnika pokliče na posredovano telefonsko številko. V telefonskem klicu se Ponudnik in Uporabnik natančno pogovorita o naročeni storitvi, paketu, dejavnostih in ostalih specifikah glede na storitev, za katero je Uporabnik oddal naročilo.

7.6 Po telefonskem klicu iz prejšnje točke Ponudnik Uporabniku najkasneje v roku 2 (dveh) delovnih dni pošlje elektronsko sporočilo z dogovorjenimi podatki v potrditev ter predračun za plačilo izbrane storitve.

7.7 Naročniško razmerje je sklenjeno v trenutku, ko Ponudnik na svoj transakcijski račun prejme plačilo po predračunu.

7.8 Dostop do storitev Dnevno obveščanje in Iskalnik v okviru izbranega paketa je Naročniku storitev aktiviran najkasneje naslednji delovni dan po prejemu plačila.

7.9 Storitev Priprava ponudbene dokumentacije začne Ponudnik izvajati v rokih in na način, ki se z Naročnikom storitev dogovori individualno.

7.10 Uporaba podatkov in informacij, ki jih Naročnik storitev pridobi v okviru naročniškega razmerja ali v Testnem obdobju, je namenjena zgolj Naročniku storitev. Naročniku storitev je prepovedana kakršnakoli nadaljnja uporaba ali posredovanje pridobljenih informacij in podatkov.

8 Testno obdobje

8.1 Uporabnik se na brezplačno Testno obdobje prijavi z Naročilnico na enak način, kot opisano v točkah 7.1. do 7.6. teh Splošnih pogojev poslovanja, pri čemer v Naročilnici izrecno označi, da oddaja naročilo Testnega obdobja.

8.2 Posamezni Uporabnik lahko odda naročilo Testnega obdobja zgolj za eno storitev.

8.3 V posamezni pravni osebi lahko naročilo za Testno obdobje odda zgolj ena oseba (to je za en elektronski naslov), razen če se Uporabnik in Ponudnik izrecno ne dogovorita drugače.

8.4 Testno obdobje za storitev Dnevno obveščanje je omejena na eno državo, en elektronski naslov in eno dejavnost, razen če se Uporabnik in Ponudnik izrecno ne dogovorita drugače.

8.5 Testno obdobje je aktivirano naslednji delovni dan po tem, ko Uporabnik po telefonskem klicu pisno potrdi podatke, navedene v elektronskem sporočilu Ponudnika.

8.6 Testno obdobje se aktivira za 10 (deset) dni, pri čemer je začetek testnega obdobja naslednji delovni dan po potrditvi elektronskega sporočila iz prejšnje točke.

8.7 Po 7 (sedmih) dneh Testnega obdobja Ponudnik Uporabniku posreduje elektronsko sporočilo z obvestilom o skorajšnjem izteku Testnega obdobja in predračun za naročilo testirane storitve. Na zadnji, to je 10. (deseti) dan Testnega obdobja, Uporabnik s strani Ponudnika prejme telefonski klic ali elektronsko sporočilo, v katerem ga Ponudnik obvesti o izteku Testnega obdobja ter ga opomni na plačilo predračuna, če plačilo še ni bilo izvedeno. Če je zadnji dan Testnega obdobja sobota, nedelja ali drug dela prost dan, Uporabnik telefonski klic prejme zadnji delovni dan pred dela prostim dnevom.

8.8 V primeru, da se Uporabnik po izteku Testnega obdobja odloči za naročilo storitve Dnevno obveščanje ali Iskalnik, Ponudnik ravna, kot opisano v točki 7.5. in 7.6. teh Splošnih pogojev poslovanja. Posamezni Uporabnik lahko Testno obdobje koristi le enkrat.

8.9 Ponudnik si pridružuje pravico, da kateremukoli Uporabniku zavrne dostop do Testnega obdobja in oddaja Naročilnice za Testno obdobje za Ponudnika ni zavezujoča.

9 Načini plačila

9.1 Naročnik storitev izvede plačilo po predračunu, in sicer v obliki bančnega nakazila ali na drug način, ki ga Ponudnik sporoči ob posredovanem predračunu. Plačilo se šteje za prejeto, ko je vidno na transakcijskem računu Ponudnika oziroma, ko Ponudnik prejme potrdilo o plačilu.

9.2 Plačilo predračuna je pogoj za sklenitev Naročniškega razmerja oziroma aktivacijo izbrane storitve.

10 Prenehanje Naročniškega razmerja

10.1 Naročnik storitev, ki je Potrošnik, v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa od pogodbe oziroma Naročniškega razmerja, saj je izrecno soglašal s posredovanjem digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, pred potekom 14-dnevnega odstopnega roka in potrdil, da zato nima pravice do odstopa od pogodbe.

10.2 Ponudnik lahko pred iztekom Naročniškega razmerja odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če Naročnik storitev krši te Splošne pogoje poslovanja. V tem primeru Naročnik storitev ni upravičen do vračila sorazmernega dela plačila za Naročniško razmerje.

11 Varnost nakupa

11.1 Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

12 Varovanje osebnih podatkov

Vse o varovanju osebnih podatkov si lahko preberete v razdelku: Politika o varstvu osebnih podatkov.

13 Komunikacija

13.1 Ponudnik bo z Uporabnikom stopil v stik preko sredstev komuniciranja na daljavo le, če v to Uporabnik izrecno privolil. Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne.

13.2 Oglasna elektronska in/ali SMS sporočila bodo vselej jasno vsebovala tudi način odjave od prejemanja oglasnih sporočil. Izbiro Uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Ponudnik izrecno in vselej spoštoval.

14 Zagotavljanje delovanja Spletnega portala in omejitev odgovornosti

14.1 Ponudnik zagotavlja delovanje storitev Spletnega portala neprekinjeno, vendar pa ne odgovarja za morebitno škodo Uporabniku oziroma Naročniku storitev in ne jamči dostopnosti do Spletnega portala, zlasti ne ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih oseb oz. povezanih informacijskih sistemov (električno napajanje, elektronsko podpisovanje, ipd.) ter v primeru višje sile. Prav tako Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi Uporabniku oziroma Naročniku storitev nastala za morebitne izpade v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja Portalov javnih razpisov ter v primeru višje sile oziroma v drugih okoliščinah, ki Ponudniku v kateremkoli trenutku onemogočajo dostop do Portalov javnih razpisov.

14.2 O morebitnih vnaprej načrtovanih motnjah v delovanju Spletnega portala (npr. vzdrževanje) bodo Uporabniki oziroma Naročniki storitev obveščeni najmanj 24 ur pred načrtovano motnjo, in sicer preko elektronske pošte (Naročniki storitev) oziroma na vstopni strani Spletnega portala (ostali Uporabniki).

14.3 Ponudnik ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi komur koli nastala zaradi uporabe Spletnega portala. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo). Prav tako Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku z uporabo Spletnega portala ali njegovih vsebin ali storitev, z uporabo katerekoli informacije, vsebine, storitve, izdelka, programske opreme, pridobljene z uporabo Spletnega portala ali kako drugače v povezavi s Spletnim portalom, zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na Spletnem portalu.

14.4 Uporabnik sam zagotavlja ustrezno antivirusno zaščito programske opreme pred
dostopom in uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in
zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski
naslov, geslo).

15 Trajanje Naročniškega razmerja

15.1 Obdobje Naročniškega razmerja za storitvi Dnevno obveščanje in Iskalnik je 12 (dvanajst) mesecev od dneva aktivacije naročnine skladno s točko 7.8. teh Splošnih pogojev poslovanja. Po izteku obdobja 12 mesecev se naročnina avtomatsko podaljša za nadaljnjih 12 mesecev, razen, če Naročnik storitev najkasneje 1 (en) mesec pred potekom Naročniškega razmerja Ponudniku pisno po elektronsko pošti sporoči, da naročnine za izbrano storitev ne želi podaljšati za nadaljnjih 12 (dvanajst) mesecev.

15.2 Če Naročnik storitev Ponudniku ne sporoči drugače, se Naročniško razmerje za nadaljnjih 12 (dvanajst) mesecev sklene za enak paket in pod enakimi pogoji, kot prvotno oziroma prejšnje Naročniško razmerje (to je za enako geografsko področje, dejavnosti, število elektronskih naslovov ipd.). Če prvotno naročeni paket v posamezni storitvi ne obstaja več, se Ponudnik in Naročnik storitev dogovorita, kateri paket bo Naročnik storitev naročil na naslednje Naročniško razmerje.

15.3 Cena za storitev se obračuna po Ceniku, ki velja v času podaljšanja Naročniškega razmerja.

15.4 V primeru podaljšanja Naročniškega razmerja skladno s točko 15.1. teh Splošnih pogojev poslovanja bo Ponudnik en teden pred iztekom Naročniškega razmerja Naročniku storitev posredoval v plačilo novi račun. Če račun ni plačan do zadnjega dne obdobja 12 (dvanajst) mesecev, se dostop do izbrane storitve ponovno aktivira naslednji dan po plačilu računa.

16 Pravno obvestilo

16.1 Spletni portal in vsi podatki na njem so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez Ponudnikovega predhodnega pisnega dovoljenja.

17 Pritožbe in spori

17.1 Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov in si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, Potrošnik lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.

17.2 Pritožbo Potrošnik odda prek elektronskega naslova info@u-tender.si ali pisno na naslov U-Tender d.o.o., Celovška cesta 136, 1000 Ljubljana. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

17.3 Ponudnik bo po prejemu pritožbe Potrošniku v 5 delovnih dneh potrdil, da je pritožbo prejel in sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval. Če Ponudnik ne ugodi pritožbi, Potrošnika obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu točko 17.4.

17.4 V primeru, da Potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko:

 • v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat. št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga Ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil Ponudnik, izvajal v skladu s Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je Potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za Potrošnika brezplačen (Potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT.
 • vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču Potrošnika.

17.5 Ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 32. člena ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng =SL

17.6 Spore, ki niso potrošniški spori skladno s točkami 17.1. do 17.5. teh Splošnih pogojev poslovanja, Naročnik storitev in Ponudnik rešujeta sporazumno. V kolikor na ta način ne bosta dosegla sporazumne rešitve, bo vsak spor, nesoglasje ali zahtevek, ki izvira iz Naročniškega razmerja ali je v zvezi z njim, vključno s kršitvijo, prenehanjem ali veljavnostjo Naročniškega razmerja, dokončno rešen v postopku pospešene arbitraže pri Evropskem centru za reševanje sporov, Ljubljana (ECDR), v skladu s Pravili ECDR o arbitraži, ki so javno objavljena na spletni strani ECDR (www.ecdr.si). Arbitražni postopek se vodi v slovenskem jeziku, v postopku sodi en arbiter.